Epson Executive Compliance Hotline

  • Hakbang.1Pagpili ng gagamiting lenguahe
  • Hakbang.2Paglagay ng password
  • Hakbang.3Pagkumpirma ng Tuntunin sa Paggamit
  • Hakbang.4Pagrehistro ng impormasyon
  • Hakbang.5Pagkumpirma sa nakarehistrong impormasyon
  • Hakbang.6Pagkumpleto ng pagrehistro

Hakbang.2Paglagay ng password

Ilagay ang password na natanggap mula sa kumpanyang pinapasukan.
Bilang pagkumpirma, ilagay uli ang password sa linyang nagsasaad na "Password confirmation".