Epson Executive Compliance Hotline

  • Bước.1Chọn ngôn ngữ để sử dụng
  • Bước.2Nhập Password
  • Bước.3Kiểm tra Điều khoản sử dụng
  • Bước.4Nhập thông tin đăng ký
  • Bước.5Xác nhận nội dung đăng ký
  • Bước.6Kết thúc đăng ký

Bước.2Nhập Password

Bạn hãy nhập mật khẩu mà công ty nơi bạn làm việc cấp cho.
Để xác nhận, bạn hãy nhập lại mật khẩu tương tự vào "Password confirmation".